ModelBusiness

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MB 2021

 

Modelbusiness, gevestigd op de Willem Dreeslaan 229-231, 2729 NE te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 53562887, hierna te noemen ‘’Modelbusiness’’, bemiddelt en selecteert voor opdrachtgevers: hostesses en hosts, gastvrouwen, modellen, figuranten, acteurs, partymanagers, promotiemedewerkers, salesmedewerkers, horecamedewerkers, koks, stylisten, visagisten en fotografen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Modelbusiness, onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: aanbieding
Artikel 4: tarieven
Artikel 5: facturering en betaling
Artikel 6: wijzigingen omtrent projectdagen Artikel 7: concurrentiebeding Artikel 8: aansprakelijkheid
Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering Artikel 10: overmacht Artikel 11: intellectuele eigendomsrechten Artikel 12: recht op exclusiviteit Artikel 13: retentierecht
Artikel 14: overdracht
Artikel 15: meer partijen
Artikel 16: aflevering projectmateriaal
Artikel 17: Toepasselijk recht

Artikel 1: Algemeen

1.1 Alle werknemers die zijn ingeschreven bij Modelbusiness worden door Modelbusiness geselecteerd en bemiddeld.
1.2 Het auteursrecht op foto-, film- en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij Modelbusiness, of indien dit door Modelbusiness wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. Flexwerkers en opdrachtgevers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van (opdrachtgevers-)auteursrecht jegens Modelbusiness, noch jegens derden.

1.3 Modelbusiness erkent het portretrecht van Modellen zoals omschreven in artikel 19 e.v. van de Auteurswet uit 1912.
1.4 Modelbusiness heeft het recht voor om foto-, film- en/of videomateriaal, waarop Modellen staan afgebeeld te verspreiden onder potentiële opdrachtgevers in het kader van de hierboven omschreven bemiddeling en selectie. Ook heeft Modelbusiness het recht dit materiaal ter promotie van Modellen openbaar te maken via de eigen website of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van Modellen of de opdrachtgever vereist is.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Modelbusiness en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen van Modelbusiness zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Modelbusiness komt alleen dan tot stand wanneer, enerzijds Modelbusiness een order en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en tijdig, d.w.z. uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang / instructiedatum, aan Modelbusiness geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door Modelbusiness zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Modelbusiness zijn bevestigd.

3.2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door Modelbusiness afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3. Modelbusiness is niet gebonden aan offertes waarin evidente verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (levering-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in het beginsel door Modelbusiness bepaald. Modelbusiness heeft het recht om indien dat door Modelbusiness noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

4.1. Alle genoemde prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen en e-mails zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening worden gebracht.
4.2. Alle door Modelbusiness ‘’out-of-pocket kosten’’ worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Deze kosten kunnen bestaan uit:

“Entreegelden, indien Modelbusiness geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de opdrachtgever;

“Parkeerkosten, gemaakt door de flexwerkers tijdens de actie en/of instructie;
“Pontgelden, indien de locatie beter (of slechts) bereikbaar is door gebruik te maken van een veerboot;
“Noodzakelijk in te zetten koerier- en/of transportkosten;
“Palletopslag bij koerier- en/of transportbedrijf en/of bij Modelbusiness;
“Inslag/uitslag per pallet (innemen/uitnemen van materiaal bij het magazijn);
“Sorteren materialen indien dit als bulk wordt aangeleverd;
“Vernietigen van overgebleven actiemateriaal;
“Portikosten voor verzending van materialen, extra productinformatie of speciale actiekleding; “Verpakkingsmateriaal voor het versturen van de materialen;
“Noodzakelijk aan te schaffen materialen voor de actie;
“Wasserij of stomerijkosten van speciale actiekleding van de opdrachtgever; “Overboekingkosten bank;
“Noodzakelijke hotelovernachtingen voor de flexwerkers”
4.3. Indien opdrachtgever wil dat Modellen poseren of werken in lingerie en/of ondergoed, geldt daarvoor een toeslag van 50% over het de gebruikelijke tarieven zoals overeengekomen in de offerte. Het naakt laten poseren van Modellen is uitdrukkelijk verboden. Bij schending van dit verbod wordt een boete van € 3.000 verbeurd. Verder gelden voor fotografie de volgende standaardtoeslagen: Internet, displays, showcards, affiches, posters (binnen) en stickers: 1 x daghonorarium per jaar per item; Posters (buiten), aanplakbiljetten, abri’s, driehoeksborden, stationsposters en rijdende affichering:1 x daghonorarium per maand per item. Billboards: 2 x daghonorarium per maand. Verpakkingen: Minimaal 3 x daghonorarium per jaar. De toeslag voor alle hierboven niet genoemde uitingen of toepassingen van het verworven materiaal dienen in onderling overleg te worden vastgesteld. Voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat Modelbusiness geen vaste tarieven hanteert. Deze tarieven worden per opdracht in overleg met opdrachtgever bindend vastgesteld.
4.4. Indien opdrachtgever wil dat Modellen verschijnen op een casting, is de opdrachtgever aan Modelbusiness geen vergoeding verschuldigd, tenzij het gaat om meer dan drie personen. In dat geval is een nader overeen te komen bedrag per persoon verschuldigd aan Modelbusiness, onverlet alle andere en overige (prijs)afspraken. Eventuele uitzonderingen op deze regel dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Wel is opdrachtgever in alle gevallen per persoon reiskosten verschuldigd.
4.5 Voor elk project worden minimaal vier aaneengesloten uren per flexwerker van Modelbusiness in de projectprijs (door)berekend.

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Modelbusiness binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of

teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Modelbusiness aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
5.2. Bezwaren c.q. klachten omtrent de door Modelbusiness uitgebrachte facturen dienen, binnen acht dagen na factuurdatum bij Modelbusiness te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.

5.3. Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
5.4. Modelbusiness heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschot factuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschot factuur dient 7 werkdagen voor aanvang van het project op de door Modelbusiness aangegeven rekening voldaan te zijn. Indien de opdrachtgever daarbij in gebreke blijft heeft Modelbusiness het recht de nakoming van haar prestaties op te schorten.

5.5. Buitenlandse klanten dienen 100% van het factuurbedrag vooraf te voldoen.
5.6. Modelbusiness heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en wordt de overeenkomst, als door de opdrachtgever, geannuleerd beschouwd en dus in zijn geheel in rekening gebracht als bij een annulering binnen 24 uur.
5.7. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, op dezelfde wijze als andere facturen en met inachtneming van de bepaling 3.2 van deze voorwaarden.
5.8. Indien de opdrachtgever met betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Modelbusiness verschuldigd is in gebreke blijft, is hij met ingang van de vervaldag daarover vijf procent rente verschuldigd. Indien na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke vijftiende dag van wanbetaling, met telkens een zelfde percentage verhoogd.
5.9. Ingeval van incasso van een factuur is Modelbusiness gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.10. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 6: Wijzigingen omtrent projectdagen

6.1. Indien de opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is hij aan Modelbusiness verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door Modelbusiness gemaakte kosten, onverminderd het recht van Modelbusiness om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te vorderen,

overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging en luidt als volgt:
* Op de aanvangs-/instructiedatum en 13 dagen voorafgaand van het project c.q. tijdens de actie geldt een vergoeding van 100%;

* Twee weken voorafgaand, ofwel 14 dagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de actie geldt een vergoeding van 50%;
* Binnen vier weken, ofwel 28 dagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie geldt een vergoeding van 25%.

6.2. Indien de opdrachtgever de aard van de opdracht wezenlijk weigert tijdens, of vlak voorafgaand aan de uitvoering daarvan is de opdrachtgever gehouden het management van Modelbusiness daarvan op de hoogte te brengen. Tevens is een billijke vergoeding verschuldigd indien de wijziging daartoe aanleiding geeft.

6.3. De door de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst met Modelbusiness dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij Modelbusiness.

Artikel 7: Concurrentiebeding

7.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met flexwerkers (m/v) van Modelbusiness een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, voordat deze persoon minimaal, via Modelbusiness, 500 werkuren (12 weken fulltime) voor opdrachtgever arbeid heeft verricht. En slechts dan nadat schriftelijke toestemming van Modelbusiness is verkregen en opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 3.500,00 exclusief BTW aan Modelbusiness heeft voldaan.

7.2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 7.1. gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag tussen de daadwerkelijk gewerkte uren en de in artikel 7.1 gestelde 500 werkuren, plus € 3.500,00 werving&selectie fee en € 500,00 boete geldt voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en is direct opeisbaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Modelbusiness ingeschakelde flexwerker(m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Op de opdrachtgever rust, in de breedste zin, de zorgplicht van een goed werkgever zoals bedoeld in artikel 7:611 BW.
8.2. Wordt de onder artikel 8.1. genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle (gevolg-)schade die de flexwerkers (m/v) van Modelbusiness en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.

8.3. Indien de flexwerker (m/v) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder artikel 8.1. genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding. Dit, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat het overlijden in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de flexwerker(s) (m/v) is te wijten.

8.4. Opdrachtgever vrijwaart Modelbusiness te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW. De opdrachtgever wordt, al dan niet middels voornoemde vrijwaring, ten aanzien van het gehele aansprakelijkheidsregime van artikel 7:658 BW als werkgever aangemerkt; ongeacht of dit een handelen, nalaten of een kwestie van algemene zorgplicht betreft.

8.5. De opdrachtgever is gehouden een verzekering af te sluiten ten behoeve van de afdekking van risico’s die zich gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kunnen voordoen. De opdrachtgever is daarbij tevens het eigen risico van de flexwerkers te betalen. Op verzoek van Modelbusiness zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

8.6. Modelbusiness is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Modelbusiness of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van flexwerkers van Modelbusiness en/of door deze ingeschakelde derden. Modelbusiness is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschades en indirecte bedrijfsschade. Modelbusiness is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van Modelbusiness of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of opdracht materiaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Opdracht materiaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede van Modelbusiness bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.

8.7. De opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de flexwerkers (m/v) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen. Modelbusiness aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever, indien bij plaatsing van de flexwerkers (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
8.8. Indien een of meerdere flexwerkers (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met De Gooische Meiden, dient de opdrachtgever Modelbusiness daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan Modelbusiness te betalen de aan de flexwerkers (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies.

Modelbusiness is niet aansprakelijk voor de geplaatste flexwerkers (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van Modelbusiness bij de selectie van de geplaatste flexwerkers (m/v).

8.9. Modelbusiness is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computerprogrammatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
8.10. Modelbusiness draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

8.11. Evenmin is Modelbusiness aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriele en intellectuele eigendom.
8.12. De opdrachtgever vrijwaart Modelbusiness voor alle kosten, schade en interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Modelbusiness ingeschakelde/ betrokken flexwerkers(m/v) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens flexwerkers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Modelbusiness.
8.13. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de flexwerkers (m/v) van Modelbusiness kan Modelbusiness niet aansprakelijk worden gesteld. Modelbusiness zal haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk voor vervanging te zorgen. 8.14. Modelbusiness is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die flexwerkers (m/v) van Modelbusiness hebben gedaan jegens de opdrachtgever. 8.15. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Modelbusiness worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
8.16. Modelbusiness is noch jegens flexwerkers, noch jegens opdrachtgever en/of derden aansprakelijk voor eventuele vermelding van foutieve gegevens of geringe verschillen in afmetingen van flexwerkers die bij Modelbusiness staan ingeschreven.

Artikel 9: opschorting en ontbinding, weigering

9.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Modelbusiness gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Modelbusiness bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

9.2. Zowel in geval van opschorting als in dat van partiële ontbinding krachtens het eerste lid is Modelbusiness gerechtigd betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in

redelijkheid moet worden toegekend.
9.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Modelbusiness gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Modelbusiness aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Modelbusiness zal kunnen nakomen en voorts in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Modelbusiness gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die Modelbusiness op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
9.4. In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Modelbusiness bespaarde kosten.
9.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3. wordt de overeengekomen prijs- zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Modelbusiness bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in artikel 10.3. is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 10.6.
9.6. Modelbusiness behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan de inhoud geheel of ten dele in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beeindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd. 9.7. Modelbusiness heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Modelbusiness te weigeren of te beeindigen. Modelbusiness heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beeindigen van de actie.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Modelbusiness is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend. De beoordeling van de toerekenbaarheid geschiedt aan de hand van de maatstaven van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van Modelbusiness onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,

oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werklieden uitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surseance van betaling of faillissement van de door Modelbusiness ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Modelbusiness of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door Modelbusiness ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.

10.2. Modelbusiness zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Modelbusiness het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Modelbusiness zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
10.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Modelbusiness behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en/of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/ of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit. Opdrachtgevers kunnen geen enkele aanspraak maken op enige vorm intellectuele eigendom waar het afbeeldingen of videobeelden van flexwerkers van Modelbusiness betreft.

11.2. Modelbusiness is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken. 11.3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Modelbusiness niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Modelbusiness en de door haar ingeschakelde derden/flexwerkers (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen. Het is eveneens niet toegestaan om materiaal dat door derden is vastgelegd op enigerlei wijze te publiceren.

11.4. Bij foto-opdrachten verkrijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen tarieven het publicatierecht om gedurende de periode van een jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag-, week en maandbladen en reclamefolders, niet groter dan A4-formaat, met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. De periode van een jaar gaat in op de datum van de eerste publicatie. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht jegens Modelbusiness voor wat

betreft deze datum. Voor elke vorm van afwijkend gebruik dient opdrachtgever een separate schriftelijke overeenkomst met Modelbusiness aan te gaan.
11.5. Bij opdrachten voor commercials, bedrijfsfilms, videoclips en niet nader omschreven opdrachten geldt dat opdrachtgever voor het verkrijgen van het recht op publicatie te allen tijde een schriftelijke overeenkomst met Modelbusiness dient aan te gaan.

11.6. Opdrachtgever heeft te allen tijde een meldingsplicht aan Modelbusiness in geval van wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. Eventuele wijzigingen, aanpassingen of omzettingen kunnen pas worden geëffectueerd, nadat schriftelijke toestemming is verleend door Modelbusiness. Indien een andere opdrachtgever Modellen voor een bepaalde tijd exclusief heeft geclaimd, krijgt deze opdrachtgever altijd voorrang op de opdrachtgever die een bestaand contract wenst te verlengen of een nieuw contract wenst aan te gaan.

11.7. Opdrachtgever verkrijgt pas het recht tot het gebruik van de gemaakte opnamen of het materiaal, nadat hij aan al zijn financiële verplichtingen jegens Modelbusiness heeft voldaan tenzij andere schriftelijk afspraken zijn gemaakt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt er een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 250,- per dag per opname, gerekend vanaf de eerste dag van openbaarmaking.

Artikel 12: Recht op exclusiviteit

Opdrachtgever heeft in beginsel geen recht op exclusiviteit op de door Modelbusiness geleverde Modellen. Indien opdrachtgever dit wenst, dienen daarover vooraf schriftelijke afspraken met Modelbusiness te worden gemaakt. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven die in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.

Artikel 13: Retentierecht

Modelbusiness is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld. NL2U

Artikel 14: Overdracht

14.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Modelbusiness.
14.2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Modelbusiness onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 15: Meer partijen

Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 16: Aflevering opdracht materiaal

16.1. Aflevering door de opdrachtgever van door Modelbusiness te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen opdracht materiaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Modelbusiness.

16.2. Bij aflevering van het opdracht materiaal dient Modelbusiness een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
16.3. Modelbusiness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd opdracht materiaal.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Modelbusiness is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Modelbusiness gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij Modelbusiness een andere rechter mocht adieren.